حضور شهردار اصفهان در گردهمایی اعضای مؤسسه فرهنگی شهید آیت الله مدرس (ره)