معرفی ارگانها(2) – سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

از طریق واحد مهارت افزایی شاخه دانشجویی مرکز فرهنگی شهید آیت الله مدرس منتظر معرفی ارگانها و نهادهای مرتبط با موضوعات کارآفرینی و خدمات قابل ارائه توسط آنها باشید.

سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران بر اساس مصوبه شورای عالی اداری تشکیل گردیده است. این سازمان از ادغام سازمان صنایع کوچک ایران و شرکت شهرک­های صنعتی ایران به وجود آمده و بصورت شرکت دولتی اداره می شود. سازمان صنایع کوچک ایران پس از تشکیل وزارت صنایع و معادن ایجاد شده بود و شرکت شهرک­های صنعتی ایران با هدف ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات زیر بنائی و ارائه خدمات مناسب و ضروری برای متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه تولیدات صنعتی ایجاد گردیده بود.

طبق مصوبه شورای عالی اداری وظایف مربوط به سیاستگذاری و تنظیم مقررات مربوط به حمایت های لازم از صنایع کوچک به وزارت صنایع و معادن منتقل گردیده و وظایف و فعالیت­های اجرائی – حمایتی به این سازمان سپرده شده است.

 

اهم وظایف سازمان عبارتند از:

–    تهیه و تدوین خط مشی های اجرایی ایجاد و توسعه صنایع کوچک در چارچوب سیاست­های کلی وزارت صنایع و معادن

–    ایجاد زمینه­های لازم برای راه اندازی، هدایت و توسعه سرمایه گذاری های بخش غیر دولتی در صنایع کوچک بویژه مناطق کمتر توسعه یافته.

–    سامان دهی و پشتیبانی از توسعه کارآفرینی، تامین منابع مالی، توسعه فناوری، بهبود در روش­های تولید، کاهش ضایعات و ارتقای بهره وری و کیفیت.

–          ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک و متوسط و بزرگ.

–          توسعه شبکه­ها، خوشه­های صنعتی و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک.

–          حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کاربردی، توسعه­ای و ارتقای سطح فناوری در واحدهای کوچک صنعتی.

–    سازماندهی احداث شهرکهای صنعتی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی توسط شرکت­های زیرمجموعه.

–     این سازمان ارتقاء جایگاه صنایع کوچک در ارزش افزوده صنعتی و اشتغال زایی، توسعه کارآفرینی و ساماندهی صنایع کوچک را در راستای رقابت پذیر شدن آنها دنبال می کند و از جمله اهداف خود تلقی می نماید.

در راستای اهداف یاد شده نیز سیاست­های زیر را دنبال می کند:

–          کمک به ایجاد محیط مناسب جهت فعالیت های صنایع کوچک برای محیط رقابتی سالم و رشد پویای آنها

–    توسعه زیر ساخت های مورد نیاز به ویژه شهرک ها و نواحی صنعتی و تامین امکانات آنها مانند آب، برق، گاز ، مخابرات و …

–    حمایت های لازم جهت رفع مشکلات نقدینگی صنایع کوچک، بررسی و تصویب قوانین لازم مانند طرح کمک به اعتبارات طرح­های زود بازده و کارآفرین.

–          ایجاد صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک جهت کاهش مشکلات توثیق واحدهای کوچک.

–          ساماندهی صنایع کوچک در قالب خوشه های صنعتی و پیمانکاری­های فرعی.

–          کمک جهت توسعه و ارتقاء آموزش دوره های مختلف مدیریتی، مالی، مشاوره حقوقی و…

–    ایجاد مراکز خدمات فناوری و کسب وکار با تاکید در درون شهرک های صنعتی که بخش زیادی از واحدهای صنعتی در آنها مستقر شده اند.

سایت­ها: www.isipo.ir و www.sme.ir

سایت شرکت شهرک های صنعتی اصفهان: http://www.isfahaniec.ir

پاسخ دهید