آخرین جلسه شورای دانشجویی

آخرین جلسه شورای شاخه دانشجویی مرکز با معارفه مسئولین جدید چند واحد این شاخه همراه بود. امید است این تغییر و تحولات موجبات ارتقاء سطح کمی و کیفی برنامه ها را موجب گردد.
البته از نکات جالب این تغییرات پایین آمدن میانگین سنی شورای دانشجویی بود.
ضمن تشکر از مجاهدت ها و تلاش های اعضای قبلی، از خداوند برای ایشان توفیقات روز افزون را خواستاریم.

تغییرات ایجاد شده بدین شرح می باشد:
آقای حمید مستأجران در واحد فوق برنامه به جای آقای علی رضوی، آقای مجتبی سهرابی در واحد فرهنگی در کنار آقایان بابک امینی و مهدی تنباکوزاده و آقای امید امیدزاده هم در واحد وب سایت به جای آقای حامد نصیری قبول زحمت نمودند.