معرفی کتاب – کارآفرینی و کسب و کار

برای اینکه تنها با داشتن روحیه و تفکر کارآفرینی و نوآورانه میتوان سازمان را در محیط رقابتی پیچیده حفظ کرد و به ادامه بقای آن امیدوار بود وقتی معتقدیم که با کارآفرینی خلق ثروت می شود ، تجارت رونق میابد، اقتصاد توسعه پیدا می کند و بهتر از همه ، سازمانها که سلولهای فعال جامعه هستند زنده می شوند. این توصیف چه چیزی ارزشمند تر از کارآفرینی است؟

 هر چیزی که شما در رابطه با کارآفرینی و کسب و کار میخواهید در ” کتاب جامع کارآفرینی و کسب و کار” میتوانید پیدا کنید.

 این کتاب شامل نظریه ها ، مدلها ، مفاهیم و کاربردهای کارآفرینی می باشد که جهت استفاده مدیران سازمانها ، دانشگاهیان و کسانیکه علاقمند به دنیای کارآفرینی هستند تالیف شده است.