گزارش تصویری حضور اعضای مرکز در راهپیمایی ۲۲بهمن ۹۲