یادمــان محرم ۱۴۴۱ «هیچکس از لب خشکیدهٔ تو نه نشنید»
یادمــان محرم ۱۴۴۱ «هیچکس از لب خشکیدهٔ تو نه نشنید»