آرشیو
وقتی روزهای عاشورایی در “روزهای زندگی” عینیت می‌یابد

آخرین اثر پرویز شیخ طادی در جشنواره سی‌ام با نام «روزهای زندگی» بر پرده سینما رفت و همچون «ملکه»، تولید جدید باشه آهنگر، بسیاری را به فکر و تأمل واداشت. در این نوشته، رویکرد نگارنده به «روزهای زندگی» از منظر مسأله «معنای زندگی» است و در عین حال سعی شده تا جنبه‌های دیگر اثر نیز […]