آرشیو
آخرین جلسه شورای دانشجویی

آخرین جلسه شورای شاخه دانشجویی مرکز با معارفه مسئولین جدید چند واحد این شاخه همراه بود. امید است این تغییر و تحولات موجبات ارتقاء سطح کمی و کیفی برنامه ها را موجب گردد. البته از نکات جالب این تغییرات پایین آمدن میانگین سنی شورای دانشجویی بود. ضمن تشکر از مجاهدت ها و تلاش های اعضای […]